• S__3801178

  ผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ เดือนมีนาคม 2559

  สวัสดีครับ อาจห่างหายจดหมายข่าวไปบ้าง เนื่องจากคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของ สป.สช.ยังไม่ครบองค์ประกอบ หลังจากคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็เริ่มมาทำงานกันเดือนนี้ โดยประธานคณะกรรมการได้แก่ นายแพทย์ชาตรี บานชื่น สำหรับตัวแทนทันตแพทย์นอกจากผมที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา มีทันตแพทย์อีกท่านที่เป็นตัวแทนทันตแพทยสภาคือ อ.ดร.ทพ. ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาลครับ ในที่ประชุมมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ โดยมีมติให้อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานระดับเขตคงอยู่ในตำแหน่งอีกหนึ่งปี …

  Read More »
 • กรรมการควบคุม1

  ผลการประชุมเดือนธันวาคม 2558

 • kamon_1

  ข่าวจากใจหมอกมล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558